آخرين مطالب

قیام سوم حوت، یکی از شور انگیز ترین حماسه های تاریخ افغانستان

خبرگزاری شهید توانا حوت ۲, ۱۳۹۷ 298 بازدید

قیام سوم حوت، یکی از شور انگیز ترین حماسه های تاریخ افغانستان

تاریخ افغانستان بسان تاریخ دیگرملت های جهان ازحماسه آفرینی ها ورشادت های باورنکردنی وشگفت انگیزمشحون می باشد. حماسه های ماندگاری که در گوش تاریخ طنین اندازبوده وبرصفحه جاودانگی حک گردیده است. با گذشت زمان هنوزرشادت ها وپای مردی های غازیان افغان ومجاهدان جان برکف ازخاطره ها فراموشی نگردیده و در منظر وجدان بشری کم رنگ نشده است. شاید بتوان گفت یکی ازبزرگترین افتخارات جاودانه مردم افغانستان، حماسه آفرینی ها ودلیری ها در دفاع از دین ووطن در برابر دشمنان خارجی و استبداد داخلی می باشد. قیام سوم حوت کابل نیز نمادی دیگری از ایمان پاک و زلال مردم افغانستان و روحیه شجاعت و آزادگی آنان است که درعرصه رویارویی نابرابر با اشغالگران روسی در تاریخ مبارزات ملت های آزاده و تاریخ درخشان کشوربعنوان حماسه ماندگار به ثبت رسیده است.

وقوع کودتای هفت ثور۱۳۵۷وحاکمیت یافتن نظام کمونیستی موجب گردید که مردم افغانستان احساس نمایند که ارزشها وباورها ی شان درمعرض تهدیدواستحاله شدن قرارگرفته است . درپاسخ به چنین احساسی برخواسته ازمسئولیت دینی وملی بود که اعتراضات وقیام های خودجوش درنقاط مختلف کشورجوشیدن گرفت. قساوت وخشمگینی خشونت بار حکومت وقت ، براین موضوع مهرتاییدنهاد.

باگسترش قیام های مردمی موقعیت وقدرت رژیم برسراقتدارموردتزلزل و ناپایداری قرارگرفت ؛ حامیان بیرونی رژیم کمونیستی دریک اقدام ناگهانی دست به اشغال افغانستان زدند. به تاریخ ۶ جدی ۱۳۵۸نیروهای اشغالگرشوروی سابق باتهاجم همه جانبه وسبعانه خویش ، حقوق بین المللی واستقلال افغانستان را زیرپانهاده وآن را به اشغال خوددرآوردند.

اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی ، محرز ساخت که ارزشها وسنت های جامعه موردیک هجمه مستقیم ونابودکننده قرارگرفته است ؛ هم چنین خاک وسرزمین وافتخارات مردم زیرگام های اختاپوسانی قرارگرفته است که جزاشغالگری وغارت پیشه ای دیگرندارند. افغانستان اشغال شده دیگرازخودعزت واستقلال نخواهدداشت. افغانستان پس ازاشغال همانند جمهوریت های آسیای میانه جزوقلمروفرمانروایان کرملین قرارگرفته ودرنگاه دورتر، افغانستان ومردم آن سنگر و سپر بلای رقابت قدرتهای شرق وغرب خواهندگردید.

ازسوی دیگرتجاوزآشکارشوروی به افغانستان درواقع نقض صریح قوانین بین المللی بوده واین مسئله درواقع نوعی بی توجهی وبی احترامی به تمام اصول و معیارهای جهانی وبشری شمرده می شد. بنابراین جهان نیزنمی توانست نسبت به چنین سبعیت وبی اعتنایی علنی بی تفاوت بماند.

نیروهای اشغالگرشوروی که تاآن زمان طعم تلخ شکست رانچشیده بودند وسرمستی های موفقیت های بدست آمده دراشغال کشورهای اروپای شرقی وآسیای میانه ، روحیه استکباری شان را افزوده بود درقضیه اشغال افغانستان بیش از حد بخود مغرور گردیده آن را حل شده وخاتمه یافته تلقی می نمودند. شگفت اینکه تحلیل گران بین المللی باوجودمخالفت باچنین تجاوزی آشکار این عمل را یک اقدام انجام شده پنداشته وقضیه افغانستان را خاتمه یافته تلقی می نمودند.

البته شاید چنین تحلیل ها وارزیابی هایی ازاوضاع برای محللان سیاسی جهان قابل توجیه باشد. زیراآنان تاآن زمان براساس معیارهای دراختیارداشته واتکابه تجارب تاریخی واقعیت نیزهمان بود؛هرجای که اشغالگران شوروی پای نهاده بودند دیگر از آنجا بیرون نیامدند.

اماغافل ازاینکه سرنوشت بشروجامعه انسانی را نمی توان هم چون موادخام وطبیعی برمدارومیزان خاص رقم زد وارزیابی نمود ، خصوصا دربسترسیاست هرگزنمی توان قضاوت های ثابت ودگم شده ای را پذیرفت . زیرافاکتورهای دخیل در تغییر و تحولات جامعه بشری بی نهایت بوده و از پیچیدگی های ظریف ودقیق برخوردارمی باشد که هرکدام درموقعیت خاص خود می توانند بربسیاری ازمعادلات خط بطلان بکشند.

قیام سوم حوت ۱۳۵۸مردم کابل ، درست ازپدیده های نادروشگفتی انگیزی است که هرگزدرمخیله تحلیل گران سیاسی واجتماعی خطورنمی نمود. درست پس ازاندک زمانی که ازاشغال افغانستان میگذشت ، خواب خوش اشغالگران به یک باره پریشان گردید. تحلیل ها وارزیابی های دستگاههای ایدئولوژی ساز به چالش مواجه گردید.

نخبگان سیاسی ونظامی کرملین درجمع بندی معادلات شان دچارسردرگمی گردیدند. بازخوانی قیام تاریخی سوم حوت کابل ، خودعظمت وشکوه این قیام ورستاخیزکبیررا هویدامی سازد. آنچه دراین مجال هدف نگارنده را دربرمی گیرد اینست که اثرگذاری قیام سوم حوت کابل بر جهاد مردم افغانستان درراه آزادی وطن ودفاع ازاعتقادات شان را بصورت بسیار مختصر یادآوری شود:
– قیام سوم حوت نقطه عطف در جهاد افغانستان بود.

واقعیت اینست که پس ازقیام بیست وچهارحوت مردم هرات درسال ۱۳۵۷، که پایه های حکومت کمونیستی ترکی رابه لرزه درآورد ؛ بعدازاشغال نظامی افغانستان توسط قوای شوروی نیزبایستی اراده معطوف به ایمان مردم تبارزمی یافت تاجواب درخور به اشغالگران داده شود. بدین لحاظ قیام سوم حوت کابل که بافاصله اندکی از تجاوز روسها صورت گرفت نقطه عطف وآغازینی گردید درقیام سراسری وجهادکبیرمردم افغانستان.

رستاخیزسوم حوت درحقیقت طلسم شکست ناپذیری وافسانه ای اردوی سرخ را در هم شکست . قیام سوم حوت فریادسرخی بود دربرابر شرایط خفقان ووضعیت نظامی گری حاکم دروضعیت اشغال . قیام سوم حوت نشان داد که درمحاسبات وارزیابی های سیاسی علاوه برمعادله های نظامی وسیاسی ؛ معادله اراده وایمان مردم را هم باید در نظرداشت وچه بساکه این معادله علت تامه بسیاری ازتحولات وتغییرات سیاسی و اجتماعی باشد.

– زنگ بیدارباش برای دفاع ازفرهنگ واستقلال وطن : حماسه خونین سوم حوت علاوه برماهیت اسلامی بخشیدن به جهادومبارزه مردم ، زنگ بیدارباش رابرای هرافغان وطن دوست واستقلال طلب به صدادرآورد. حماسه آفرینان این روزبانعره های تکبیروفریادهای آزادی خواهانه شان صلادادند که عزت ، استقلال واعتباروطن زیرپای چکمه پوشان لگدمال گردیده است ؛ فرهنگ وسنت های جامعه درمعرض تهدیدومسخ شدن قراردارد.

آنان باجسارت وشهامت انقلابی سینه های خودرا در برابر گلوله های دشمنان تابه دندان مسلح سپرنمودند تاعزت واعتباروشکوه انسانی وافتخارات ملی خویش را صادقانه وشجاعانه پاس داشته باشند. بصدادرآوردن این زنگ بیدارباش وهوشیارکننده همانگونه که بعضی بخواب رفتگان را بیداروبیداران را هوشیارتر ساخت ، برای دشمنان وطن واشغالگران نیز هراس انگیزبود.

درحقیقت قیام سوم حوت دریک خیزش وحرکت پرمحتوایی خویش ، جهادافغانستان را هم ازلحاظ ایدئولوژی وهم درعرصه فراخوانی وبیدارباشی ازلحاظ پشتوانه های ملی ومردمی بیمه ساخت. جای هیچگونه تردیدی وجودندارد که قیام سوم حوت انگیزه ، هدف ، جهت وشورواحساس خاص وزایدالوصفی رابرای مردم درقیام برای دفاع ازارزشهای اعتقادی وهویت ملی وفرهنگی به وجودآورد. این شورانگیزی شعورانه سبب گردید که بن مایه های جهادافغانستان بیش ازهروقت دیگرتقویت گردد وگستره مبارزه در سراسر کشور بسرعت فراگیرشود.

– خودباوری : ازپیامدهای بسیارعمده قیام سوم حوت ، برانگیختن واحیای روحیه خود باوری بود. هرچند که فاکتورهای یادشده روند وگستره جهادرادرافغانستان توسعه وتحکیم بخشید ؛ اما باتوجه به شرایط آن زمان ، تبلیغات عظیمی را که دستگاههای تبلیغاتی استکبارجهانی ، خصوصا عمال روسیه براه انداخته بودند دراذهان ملت ها چنین القاء شده بود که مقابله با قدرت های جهانی همانند شوروی امری ناممکن می باشد.

برای تایید این ادعا شواهدمتعدد تاریخی وسیاسی نیزیادآوری می شد. امامردم افغانستان درقیام سوم حوت ، این طلسم وسحررا باطل ساختند. آن ها نشان دادندکه اگرملتی ومردمی اراده نمایند وبراراده وخواست خویش باورداشته باشند قادرخواهند که بزرگترین قدرتهای طاغوتی را بخاک ذلت وخواری بکشانند. اگرجهان ازجهادافغانستان حمایت نمود این تصمیم درزمانی صورت گرفت که به وضوح مشاهده نمودند مردم افغانستان درراه مبارزه ودفاع ازدین ووطن خویش عزم جدی واستواردارند.

درجریان قیام سوم حوت داستانهای ازحماسه آفرینی وعزم قوی حماسه آفرینان روایت می گردد که جزنیروی ایمان و خودارادیت ملی هیچ عنصرونیروی دیگری قادربه آفریدن چنان صحنه های ماندگارنمی تواندشود.

براساس تحلیل های ارائه شده ، بااشغال افغانستان توسط سربازان شوروی ، مردم بایستی وضعیت جدیدرا قبول نموده وفشاروسختی ونارضایتی آن راتحمل می نمودند. اماسیرحوادث کامل مغایرباتصورات تحلیل گران جریان یافت. درشامگاه وصبحگاه سوم حوت ، مردم کابل اعم اززن ومرد ، خصوصازنان شیردل ومحصلین باروحیه عالی وانقلابی درخیابان ها حضورپیدانموده ودست به تظاهرات زدند. هنگامی که عناصرددمنش مردم را به جرم این حق خواهی به گلوله بستند ، زنان ومردان حماسه آفرین بدون هراس ازمرگ به استقبال شهادت شتافتند.

انعکاس این روحیه عالی ازایمان ووطن ودوستی ، فداکاری ورشادت نه تنها جهانیان را به شگفتی واداشت ، بلکه تاثیرآن درداخل کشوربیش ازهمه هویدابود. پس ازآفرینیش این حماسه بود که قیام های عمومی ودرنهایت جهادسراسری مردم افغانستان برعلیه اشغالگران شوروی اوج وشدت گرفت.

هرچند که روند اوضاع درکشوربعد ها به دلایلی چند به سمت وسویی دیگرکشانده شد که بدنبال آن آرمانها وآرزوهای شهدای سوم حوت وشهدای جهادافغانستان دربی مهری وفراموشی سپرده شد ، ولی هرگزاین به معنای پایان راه نمی باشد. مابرای رسیدن به عزت واقتدار، ثبات وامنیت ، رفاه وآسایش ، ترقی وسربلندی وطن خویش بایستی به همت واراده مردم خودمتکی گردیم . حضوروتوانایی مردم ما دراین راه می تواند ضمانت کننده آینده ما باشد. قیام سوم حوت وجهادکبیرمردم افغانستان گواه روشنی ازایمان ، اراده وعزم مردم ما دراین مسیرمی باشد.

پاسخی بگذارید »

*

code