آخرين مطالب

مردم به نا اهلان بی تخصص وبی سوادان کارناشناس رأی نمیدهند

خبرگزاری شهید توانا عقرب ۱۳, ۱۳۹۷ 96 بازدید

از دیر زمانی به این سو شورا و مشورت بهترین راه شناخت رأی و نظر صواب در حل مشکلات  در بین ملت ها ودولت ها معمول ومعروف بوده و عندالضروت به آن توسل جسته می شود، دین مقدس اسلام نیز اصلی شورا را مورد تأیید قرار داده وفقهای ودانشمندان در مورد اینکه چه کسی اهلیت شورا را دارد، مواصفات وممیزات را برای اعضای مجلس شورا برشمرده اند که از جمله:

۱ـ اعضای شورا باید به تمام معنی مومن، و به دستورات شرعی پایبندی داشته باشند. چون اسلام تمام جهان بینی را برمبنای توحید پایه ریزی نموده، ایمان وتدین در کنار هر تخصص دیگری برای اعضای شورا ضروری پنداشته شده است.

۲ـ اعضای شورا از بلوغ و رشد عقلانی کامل برخوردار باشند، تا در تشخیص ودرک مصالح عامه به اشتباه نروند.

۳ـ عدالت وداشتن صلاحیت دینی و متصف بودن بمروت و مردانگی را نیز از شروط اعضای شورای دانسته شده است، که از آن به پایبندی به واجبات دینی و اجتناب از محرمات ومکروهات وعدم ارتکاب گناه کبیره واسرار نورزیدن به گناه صغیره ورعایت آداب ورسومی که با شرع شریف معارض نباشد تعبیر شده است. در اسلام مهم ترین خصیصه مشاورین همان پای بندی به دینداری است.

۴ـ علم وانش(شناخت وتخصص): یعنی باید وکیل مجلس شورا بقدری فهم دینی واطلاعات عمومی داشته باشد، از یک سو بفهمد که یک تصویب و یا فیصله با شرع مخالفت ندارد و هم مصالح مسلمین را به سطح کشورش و تا حدی بسطح جهان، بتواند تشخیص بکند و همچنان قادر به درک مشکلات مؤکلین خود و پیشنهاد دریافت طرق حل آن باشد.

داشتن قدرت تحلیل وتخصص ومعرفت فقهی وحقوقی در مسأله مورد نظر برای اعضای شورا از ضرورت های اهل شورا است، دیده شده اصدار فرامین سیاسی از افراد نظامی وعلمی و حتی تعبیر هایی پیرامون مسائل عبادت از زبان غیر متخصصین به متون دینی، جامعه ها وملت ها را به سوی بحران سوق داده است.

۶ـ آزادی، یا داشتن استقلال فکری ناشی از تجربه و تعهد برای مشاورین لازمی است.

همچنان شورا به امت اسلامی می فهماند که صاحب اصلی قدرت و سلطه امت میباشد و رئیس دولت را تذکیر می‌نماید که در اجرای امور حکومتی و کیل و نمایندۀ امت است.

اکنون که در بحبوحه انتخابات اعضای شورای پارلمان قرار داریم، بدون در داشت اهلیت وصلاحیت هر کس وناکس جهت بدست آوردن این کرسی، به گوش مردم سفسطه می سراید و به مغالطه پردازی ومردم فریبی متوسل می شود تا به خانه ملت راه یابد؛ یکی با استفاده از نام وآدرس قوم، تبار ونژاد، به سایه‌سار قومیت پناه برده با دروغ وخدعه، قوم وتبارش را محروم ومظلوم نمایی می‌کند وخود را یگانه مدافع حقوق قوم ستمدیده ومحرومیت کشیده‌ی نژاد وتبار خاص میداند، با یک دنیا عوام فریبی وتحریکات نامشروع به إغوا مردم میپردازد تا مردم به او اعتماد نمایند برای رسیدن به مسند کرسی پارلمان به او رأی دهند؛

کاندیدای دیگری دست به دامن حزب سیاسی وجهادی، جامعه‌ی مدنی و نهاد اکادمیک برده قصد دارد از این نردبان به‌کرسی پارلمان بنشیند، گاهی نامزدوکیلی به‌نام وکیل ونماینده مردم، در خفا وملأ به این درب وآن درب میدود و هردروازه‌ی را دق الباب می نماید، انگار حوس رسیدن به کرسی پارلمان سرگیچه اش نموده که برای بدست آوردن رأی به درویزه گری پناه برده است؛

وتعدادی کارکردها، صدقات وخیرات ریایی خویش را ریایی‌تر نموده یکایک حسنات و خدمات خود از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی وسخنرانی‌ها به رخ مردم می‌کشد و به تکرار یاد دهانی می‌کنند، واز مردم توقع دارند تا با اعطای رأی، جبران احسان وتخلص وجدان نمایند؛

دسته‌ی ارباب واربابزاده هایی که کلان وکلانتری را ارثی وعرقی می‌پندارند، با کله‌ی خالی میراث پدر را در قمار خانه مسیر پارلمان به بازی گذاشته دار ومدارشان را برای رسیدن به خانه‌ی ملت نذر ملت ومردم نموده اند، فکر می‌کنند توأم باخریدن رأی با پول وثروت، دانش، سواد وتخصص کاری را نیز می خرند ویا هم با چرب زبانی های چند دلقلکِ کلاه‌بردار ودلالی های مطلب آشنا ودیکته‌های ماجراجویانِ فرست طلب، غره شده میپندارند که همه کاره اند. وای به حال ملتی که دسته «کالانعام بل هم اضل» مسئول سرنوشت آنها شود!!

اما در این جمع نامزد وکیلانِ با ایمان و مردم دوست و واجد شرایط وجود دارد که واقعاً دلشان به این ملت وکشور می سوزد، بدون تبعیض وتعصب، صرف از سر مردم دوستی وخدمت به خلق الله خود را کاندید نموده اند، تا ملت وکشور را از چنگ غداران حرفوی که خود را مالک الرقاب مردم دانسته مطابق میل وخواسته شخصی خود سرنوشت مردم را رقم می‌زنند وبه مقدرات مردم حکومت می‌کنند، نجات دهند و به سردمداران خود سر و زمامداران مستبد «نه» بگویند، طرح همدوستی وهمدستی، به حکام بدهند.

بر مردم مسلمان این سرزمین است تا از گذشته ها عبرت گیرند، تحت تأثیر زور و زر و تزویر نرفته به کسانی رأی بدهند که اهلیت عضویت پارلمان را دارند، می توانند از منافع علیای مردم وکیان کشور با قوت تمام دفاع نمایند. به یقین سیمای مومنان واقعی که اهلیت وصلاحیت وکیل ملت بودن را دارند قابل تشخیص و ویژه گی های ایشان به همه قابل درک است، و این بار مردم به نا اهلان بی تخصص وبی سوادان کار ناآشنا رأی نمی‌دهند.

نویسنده: نور محمد ناج

پاسخی بگذارید »

*

code