آخرين مطالب

گزارش تصویری / همایش اعلام نتایج مسابقه سرتاسری کرسی تلاوت (حفظ و قرائت)

خبرگزاری شهید توانا میزان ۷, ۱۳۹۶ 367 بازدید

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (1)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (2)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (3)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (4)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (5)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (7)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (8)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (9)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (10)

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (16)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (17)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (18)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (19)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (6)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (11)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (15)کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (14)

 

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (15)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (21)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (22)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (23)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (24)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (25)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (27)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (28)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (29)

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (30)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (26)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (31)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (32)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (33)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (34)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (35)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (36)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (37)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (38)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (39)

 

کرسی تلاوت کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا (40)

پاسخی بگذارید »

*

code